INFO OM ANSÖKNINGSHANDLINGAR


Mestertonska Stiftelsen förvaltar Ulla o Vallis Holmstedts Stiftelse, från vilken man kan söka bidrag för behandling av ätstörningssjukdomar

 

OBS - ANSÖKNINGAR TAS EMOT MELLAN                        

15 AUGUSTI OCH 15 SEPTEMBER.

 

Ansökan skall omfatta följande:

====================================================

- Datum

- Sökandes namn

- Personnummer

- Adress, postnummer, ort

- Telefon / Mobiltelefon

- Bank / clearingnummer / kontonummer

- E-post

- Civilstånd

- Antal medlemmar i hushållet

- Sysselsättning

- Inkomst per år

- Makes/makas/sambos inkomst per år
  
(för omyndig, föräldrars inkomst)

- Annan ersättning/bidrag per år

- Förmögenhet

- Sjukskrivning

- Beskriv kortfattat din ätstörning och aktuella situation

- Ev tidigare behandling/ar

- Till vilket ändamål söks bidraget?

   OBSERVERA:
   Endast bidrag för planerad (ej erhållen) behandling beaktas.
 
- Belopp som söks

- Har bidrag sökts för samma ändamål någon annanstans?

- Informationsfråga: 
   Hur fick du reda på Mestertonska Stiftelsen? 
   (Vårdinrättning / Facebook / Instagram /
  
Släkt och vänner / Annat)


- Övriga upplysningar

 

============================================================

- Ansökan skickas med e-post

- Intyg eller utlåtande från läkare, terapeut eller annan behandlare bifogas ansökan eller skickas med vanlig post

 - OBS. Vid vanlig postbefordran skall handlingarna skickas in i 4 exemplar.


E-post:
 
mestertonskastiftelsen@gmail.com

Postadress:
Mestertonska Stiftelsen
c/o Mesterton
Grev Turegatan 54 A
114 38 Stockholm


OBS! - LÄS NOGGRANT !

Om ansökan inte är komplett kan den inte beaktas.

Din ansökan behandlas konfidentiellt.

Det går INTE att söka bidrag för tandvårdsbehandling.


SENAST DEN 31 AUGUSTI året efter skall lämnas en redogörelse för hur den
erhållna summan använts tillsammans med KVITTON ELLER KONTOUTDRAG.

Redogörelsen skickas per post eller e-post till adress enligt ovan.

Om den erhållna summan inte har utnyttjats måste resterande del återbetalas
genom banköverföring
före den 31 augusti året efter bidraget.
Därefter kan en eventuell ny ansökan skickas in.

Observera kontonumren:

Vid överföring från Swedbank: 8327 9 914 649 506 5  (15 siffror)

Vid överföring från annan bank: 8327 914 649 506 5  (14 siffror)


Stiftelsen förutsätter att det sökta bidraget används för uppgivet ändamål.

Om inte förfaller hela beloppet till omedelbar återbetalning.