INFO OM ANSÖKNINGSHANDLINGAR


Mestertonska Stiftelsen förvaltar Ulla o Vallis Holmstedts Stiftelse, från vilken man kan söka bidrag för behandling av ätstörningar

ANSÖKNINGAR TAS EMOT MELLAN                        

1 - 31 augusti.

Det går INTE att söka bidrag för behandlingshem eller tandvård.

 

Ansökan skall omfatta följande:

- Datum

- Sökandes namn och personnummer

- Adress, telefon och e-post

- Bank / clearingnr / kontonr

- Civilstånd

- Antal medlemmar i hushållet

- Sysselsättning

- Inkomst per år

- Makes/makas/sambos inkomst per år
  
(för omyndig, föräldrars inkomst)

- Annan ersättning/bidrag per år

- Förmögenhet

- Sjukskrivning

- Beskriv kortfattat din ätstörning och aktuella situation

- Ev tidigare behandling/ar

- Till vilket ändamål söks bidraget?

   OBSERVERA:
   Endast bidrag för planerad (ej erhållen) behandling beaktas.
 
- Belopp som söks

- Har bidrag sökts för samma ändamål någon annanstans?

- Informationsfråga: 
   Hur fick du reda på Mestertonska Stiftelsen? 
   (Vårdinrättning / Facebook / Instagram /
  
Släkt och vänner / Annat)


- Övriga upplysningar

============================================================

- Ansökan skickas med e-post

- Intyg eller utlåtande från läkare, terapeut eller annan behandlare bifogas ansökan

  eller skickas med vanlig post inom ansökningstiden.

E-post:
 
Mestertonska@gmail.com

Postadress:
Mestertonska Stiftelsen
c/o Sara Moum

Ramstorpsgatan 15

582 45 Linköping


OBS! - LÄS NOGGRANT !

Om ansökan inte är komplett kan den inte beaktas.

Ansökan behandlas konfidentiellt.


SENAST DEN 31 AUGUSTI året efter skall lämnas en skriftlig redogörelse för hur den
erhållna summan använts tillsammans med KVITTON ELLER KONTOUTDRAG.

Skickas per post eller e-post till adress enligt ovan.

Om den erhållna summan inte har utnyttjats måste resterande del återbetalas
genom banköverföring
före den 31 augusti året efter bidraget.

Kontonummer vid överföring till stiftelsens konto i Swedbank:

Clearing: 8327 9   Konto: 914 649 506 5