INFO OM ANSÖKNINGSHANDLINGAR


Mestertonska Stiftelsen förvaltar Ulla o Vallis Holmstedts Stiftelse, från vilken man kan söka bidrag för behandling av ätstörningssjukdomar

 

OBS - ANSÖKNINGAR TAS ENDAST EMOT MELLAN DEN                         15 AUGUSTI OCH 15 SEPTEMBER.

 

Ansökan skall omfatta följande punkter:

====================================================

- Sökandes namn

- Personnummer

- Adress, postnummer, ort

- Telefon / Mobiltelefon

- Bank / clearingnummer / kontonummer

- E-post

- Civilstånd

- Antal medlemmar i hushållet

- Sysselsättning

- Inkomst per år

- Makes/makas/sambos inkomst per år
  
(för omyndig sökande, föräldrars inkomst)

- Annan ersättning/bidrag per år

- Förmögenhet

- Sjukskrivning

- Beskriv kortfattat din ätstörning och din aktuella situation

- Ev tidigare behandling/ar

- Till vilket ändamål söks bidraget?

   OBSERVERA:
   Endast bidrag för planerad (ej redan erhållen) behandling beaktas.
 
- Belopp som söks

- Har bidrag sökts för samma ändamål någon annanstans?

- Informationsfråga: 
   Hur fick du reda på Mestertonska Stiftelsen? 
   (Vårdinrättning / Facebook / Instagram /
  
Släkt och vänner / Annat)


- Övriga upplysningar

 

============================================================

- Ansökan skickas med e-post

- Intyg eller utlåtande från läkare, terapeut eller annan behandlare,  bifogas ansökan eller skickas med vanlig post

 - OBS. Vid vanlig postbefordran skall ansökningshandlingar         skickas in i 4 exemplar.


E-post:
 
mestertonskastiftelsen@gmail.com

Postadress:
Mestertonska Stiftelsen
c/o Madeleine Mesterton
Grev Turegatan 54 A
114 38 Stockholm


OBS!

Om ansökan inte är komplett, kommer den inte att beaktas.

Din ansökan behandlas konfidentiellt.

Ulla och Vallis Holmstedts Stiftelse har inte möjlighet att bevilja ansökningar som syftar till tandvårdsbehandling.

Den som beviljas bidrag från Ulla och Vallis Holmstedts Stiftelse är skyldig att senast den15 september året efter bidraget lämna en redogörelse för hur den erhållna summan har använts.

Till detta ska bifogas kopia på kvitton och, i förekommande fall, behandlares namn och adress. Redogörelsen skickas per post till adress enligt ovan.


Stiftelsen förutsätter att det sökta bidraget används för uppgivet ändamål.

Om inte, förfaller beloppet till omedelbar återbetalning till
Ulla och Vallis Holmstedts Stiftelse
kontonr 8327 – 9914 649 506 - 5